Slaag/zakregeling eindexamen

Vanaf het examenjaar 2013 zijn de verschillende slaag/zakregelingen aangescherpt dus let op!

- Regeling 1: havo en vwo nieuwe stijl
- Regeling 2: vmbo

Regeling 1 - havo en vwo nieuwe stijl
Deze regeling is bedoeld voor alle havo- en vwo-kandidaten nieuwe stijl (regeling conform nieuw Eindexamenbesluit september 2010).

Je bent geslaagd als:
- het rekenkundig gemiddelde van je bij het centraal examen behaalde cijfers 5,5 of hoger zijn
- al je eindcijfers 6 of hoger zijn
- je maximaal één 5 hebt voor de eindcijfers van de kernvakken Nederlands, Engels of Wiskunde
- je maximaal één 5 hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn
- je één 4 hebt of twee keer een 5 hebt of één 4 én één 5 hebt en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde minstens 6.0 is
- je voor het profielwerkstuk en de deelvakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijk deel van het profiel 'voldoende' of 'goed' hebt behaald.

Met een 3 of lager ben je gezakt. Dat je met een 3 of lager zakt, geldt ook voor de verschillende onderdelen die meetellen voor het combinatiecijfer. Dat combinatiecijfer is het gemiddelde van de ‘kleine’ vakken die wel op de cijferlijst staan, maar waarvoor je geen examen doet. Voorbeelden zijn maatschappijleer, het profielwerkstuk, algemene natuurwetenschappen op het vwo en een aantal keuzevakken.

Deze eisen gelden ook voor de leerlingen die in 2010-2011 of eerder zakten en nu in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) opnieuw examen doen.

Extra examenvak havo of vwo
Je kunt niet zakken op een onvoldoende voor een extra vak.

Regeling 2 - vmbo
Deze regeling is bedoeld voor kandidaten die examen doen in één van de leerwegen vmbo (conform de wijziging van het Eindexamenbesluit september 2010).

Je bent geslaagd als:
- al je eindcijfers 6 of hoger zijn
- al je cijfers gehaald bij je centraal examen gemiddeld een 5,5 zijn (dus met een gemiddelde van 5,49 ben je gezakt)
- je ten hoogste één 5 hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn
- je ten hoogste één 4 hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger en ten minste één 7 of hoger
- je voor twee vakken een 5 hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger en ten minste één 7 of hoger.
èn
- je voor de vakken lichamelijke opvoeding en het kunstvak uit het gemeenschappelijke deel en in de gemengde en de theoretische leerweg voor het sectorwerkstuk de kwalificatie 'voldoende' of 'goed' hebt behaald.

Je eindcijfer van het afdelingsvak of intrasectorale programma in de beroepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerwegen wordt meegerekend als twee eindcijfers.

Doe je eindexamen als afsluiting van een leerwerktraject, dan ben je geslaagd als je voor zowel Nederlands als voor het beroepsgerichte programma een 6 of hoger hebt gehaald.

Je doet weliswaar geen centraal examen maatschappijleer 1, maar het telt wel mee in de uitslagregeling! Als je dus een compensatie-7 nodig hebt, mag die bij het vak maatschappijleer 1 staan. En als je een 3 haalt voor maatschappijleer 1, ben je gezakt.

Bij BB en KB mag je nu een extra vak doen (bij GL/TL kon dat al) buiten de sector (bijvoorbeeld Duits bij landbouw). Dat kan dan als compensatie-7 tellen en op de cijferlijst geplaatst worden als je het nodig hebt. En je mag het weglaten als het de uitslag negatief zou beïnvloeden.

 

De slaag-/zakregeling geldt in alle gevallen, of je nu eindexamen doet op een dagschool, staatsexamen of via een ROC. Ook als je gezakt bent en de ontbrekende vakken via staatsexamens of een ROC wil volgen, geldt deze slaag-/zakregeling.